Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục quy hoạch “treo”

Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, khắc phục quy hoạch “treo”

Tại Công văn số 4358/VPCP-CN ngày 13/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”..

1 2 3 Tiếp Cuối